Pondělí - pátek (8:00 - 17:00) info@rajapack.cz
Nákup ve velkém?
Cenová nabídka ZDARMA
4,8/5
Hodnocení zákazníků
1
Pokračovat v nákupu
cat

Principy činnosti

img
Nadace RAJA-Danièle Marcovici vybírá přidružené projekty.
Více o nadaci
img
RAJA vybírá produkty, z jejichž koupě budou tyto projekty podpořeny . Za každý zakoupený balíček z této nabídky je nadaci věnováno 25 Kč.
Prohlédněte si partnerské produkty
img
Nadace ze získaných peněz podpoří zvolené projekty.
Prohlédněte si projekty

Náš závazek

Nadace RAJA-Danièle Marcovici, která byla založena v roce 2006, podporuje solidární projekty na zlepšení životních podmínek žen na celém světě. Nadace již podpořila stovky sdružení ve prospěch desítek tisíc žen.

Od září 2015 nadace v rámci programu "Ženy a životní prostředí", který zahájila společně se skupinou RAJA, podporuje přidružené projekty zaměřené na ženy a životní prostředí.

Za 7 let:

 • Bylo skupinou RAJA získáno více než 2,5 milionu eur.
 • Bylo podpořeno více než 70 přidružených projektů.

Od září 2021 do února 2022 se podařilo společnosti RAJA France a evropským společnostem skupiny RAJA, které se účastní akčního programu (Francie, Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Anglie, Itálie, Španělsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Polsko, Česká republika, Portugalsko), získat 306 152 EUR. Tato akce podpořila 6 přidružených projektů.

Aktuálně podporované projekty

Nadace RAJA- Danièle Marcovici každoročně podporuje 12 nových sdružení.

LAAFI Francie

Školení zranitelných žen v oblasti permakultury a agroekologie s cílem rozvíjet činnosti vytvářející příjmy.

V Burkině Faso, kde se 80 % aktivního obyvatelstva živí zemědělstvím, se zemědělci potýkají se značnou ekonomickou nejistotou, zejména v důsledku klimatických změn, teroristického násilí a krize Covid-19. Více než 40 % obyvatel žije pod hranicí chudoby a ženy mají jen velmi omezený přístup k vlastnictví půdy. Sdružení LAAFI zde působí od roku 2001 a provádí různé doplňkové činnosti: odborné vzdělávání, permakultura, vzdělávání dětí, včelařství atd. Jeho projekt Agridev ve spolupráci se sdružením Beo Neere, odborníkem na agroekologii a členem sítě Terre de Liens, poskytuje školení v oblasti agroekologie a agrolesnictví 40 ženám v nejistých situacích. Ženy sdružené v družstvu mají k dispozici samostatný pozemek o rozloze 100 m2, na kterém pěstují tržní zahradní produkty, a také se věnují doplňkovým činnostem vytvářející příjmy (IGA) - včelařství, prodej vajec, léčivé rostliny a ekoturistické workshopy. Družstvo bude také zásobovat 3 školy čerstvou zeleninou (360 žáků) a školit učitele a rodiče o významu vyvážené stravy.

EMMAÜS Francie

Znovuzačlenění zranitelných žen na trh práce prostřednictvím recyklace a transformace textilu

Ve Francii se výroba oděvů mezi lety 2000 a 2014 zdvojnásobila. Dnes se na trh každoročně uvede 680 000 tun textilu. Na konci řetězce skončí pouze 40 % těchto oděvů, prádla nebo obuvi v kanálech pro znovuvyužití nebo recyklaci. Zbývajících 60 % textilu se spálí ve spalovnách nebo pohřbí na skládkách, což je významným zdrojem znečištění. Organizace Emmaus France se od svého založení zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu, který spotřebitelé každoročně vyhodí. Tyto aktivity mají podobu pracovních sdružení a podniků sociální integrace s projektem upcyklace, v němž jsou zaměstnáváni lidé v sociálně a ekonomicky slabých situacích. V rámci své činnosti zaměřené na boj proti vyloučení zaznamenala organizace Emmaus France změnu skupiny prekarizovaných osob, neboť solidárních iniciativ využívá stále více žen a rodin, zatímco v minulosti převažovali muži. Tváří v tvář těmto dvěma environmentálním a sociálním problémům zahájilo sdružení projekt "Façon Emmaüs", jehož cílem je upevnit a zvýšit počet programů návratu do práce provádějících iniciativu upcyklace textilu (přeměna oděvů určených k recyklaci na nové, vysoce kvalitní výtvory) zaměřenou především na ženské publikum.

GERES

Podpora vytváření udržitelného kamnářského průmyslu pro ženy a od žen.

V Maroku se nejčastěji vaří na plynu nebo na dřevě. Tyto způsoby vaření spotřebovávají velké množství energie a zatěžují přírodní zdroje, zejména lesy. Vařiče a pece se většinou vyrábějí bez kontroly a představují zdravotní a bezpečnostní riziko pro 60 % marocké populace, která používá plynové nebo dřevěné sporáky. Hlavními uživateli jsou ženy, a to z důvodu nerovnoměrného rozdělení domácích prací a jejich nadměrného zastoupení v neformálním pekařském/ cukrářském sektoru. V Maroku se chléb často peče doma v těchto pecích a poté se prodává na ulici nebo na trzích neformálním způsobem ženami, které nejsou vyškolené ani profesionalizované. Ženy, které začínají podnikat, se potýkají s mnoha překážkami, jako je získání finančních prostředků a nerovnoměrné rozdělení domácích prací v rámci domácnosti. Od konce roku 2016 pracuje společnost Geres v Maroku na podpoře rozvoje místního odvětví domácích a profesionálních plynových sporáků s vysokou energetickou účinností (HPE) s lepší integrací žen do tohoto odvětví. Kromě toho, že jsou ženy hlavními uživatelkami kamen, jsou školeny jako distributorky a ambasadorky výrobku. Pilotní výzkumná a vývojová fáze projektu umožnila společnosti Geres identifikovat tři společnosti, které tato kamna vyrábějí, a vytvořit značku "FaranEco" certifikující energetickou účinnost výrobků (snížení emisí skleníkových plynů).

Gret

Zlepšení životních podmínek a ekonomického posílení žen z etnických menšin při zajištění udržitelného hospodaření v lesích.

Projekt probíhá v přírodní rezervaci Pu Luong, která se nachází v hornatém okrese v severním Vietnamu, a je zaměřen na ženy z thajské a muongské etnické menšiny žijící v rezervaci a okolních nárazníkových zónách. V tomto regionu jsou ženy často nejchudší a mají horší přístup k půdě a ekonomickým příležitostem než muži. Díky své bohaté biologické rozmanitosti a krásné krajině je Pu Luong turistickou destinací. Komunitní cestovní ruch dává ženám příležitost zvýšit svůj příjem a hrát větší roli v komunitě. V roce 2021 zahájila společnost GRET tříletý projekt zaměřený na tři hlavní aktivity:

 • Podpora rozvoje právního rámce, který umožní ženám aktivně se podílet na rozhodování o rezervaci a mít spravedlivý podíl na činnostech spojených s obživou.
 • Podpora ženských skupin při poskytování udržitelných služeb cestovního ruchu, jako je ubytování v rodinách, taxislužba na motorce, stravování a zemědělské činnosti, jako je chov kachen a pěstování zeleniny.
 • Dlouhodobě měnit postoje prostřednictvím osvětových kampaní o rovnosti žen a mužů, ochraně lesů a odpovědném cestovním ruchu.

EKO!

Školení žen uprchlíků o jednoduchých a ekologicky šetrných technických řešeních.

Nízké technologie jsou jednoduchá technická řešení, která uspokojují základní potřeby (přístup k energii, potravinám, mobilitě atd.), jsou dostupná (ekonomicky a z hlediska know-how) a respektují životní prostředí (místní, recyklované nebo bio materiály, nízká spotřeba energie, nízké znečištění atd.). Sdružení EKO! sdílí tato ekologická řešení a know-how s lidmi v exilu, kteří žijí v měnícím se kontextu, jenž vyžaduje jejich neustálou adaptaci. Za tímto účelem realizuje projekt Low-tech & Refugees, který byl zahájen v uprchlických táborech na ostrově Lesbos v roce 2018 a nyní je nasazen v Briançonu (horská oblast na francouzsko-italské hranici) a Marseille (středomořské město, které je rovněž silně zasaženo přijímací krizí a problémy s odpady a životním prostředím). Vzhledem k nesmírné zranitelnosti žen v exilu se EKO! snaží podporovat jejich integraci v rámci svých workshopů a školení v oblasti nízkých technologií. EKO! se tak zaměřuje na publikum exilových žen, aby jim umožnil rozvíjet jejich dovednosti a získat důstojnost a samostatnost.

Lékaři světa

Školení zahradnic v agroekologických postupech, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a méně škodlivé pro jejich zdraví.

V Demokratické republice Kongo (DRK) čelí město Kinshasa (17 milionů obyvatel v roce 2021) velké výzvě: nakrmit své obyvatele. Silnice a dopravní prostředky jsou v zemi špatně rozvinuté, což ztěžuje přepravu potravin. Na okrajích Kinshasy tak byly vybudovány rozsáhlé tržní zahrádkářské oblasti. V těchto zemědělských oblastech pracují ze 70 % ženy. V těchto oblastech se téměř systematicky a špatně kontroluje používání pesticidů, někdy i zastaralých. Zemědělkyně mají jen malé znalosti o používání chemických prostředků a o zdravotních důsledcích, které s sebou nesou, ale mnohé z nich zaznamenaly nárůst počtu onemocnění nebo kožních vyrážek. Podle studie Dr. Georgette Ngweme ze Školy veřejného zdraví v Kinshase z roku 2021 pouze 4 % farmářek navštěvují zdravotní střediska za účelem léčby, a to především z důvodu finančních omezení, která jim brání platit za konzultace a léky. Stávající zdravotní střediska v blízkosti tržních zahrádkářských oblastí navíc nemají prostředky ani vybavení k poskytování informací a provádění lékařských konzultací. Tváří v tvář této situaci pracují Lékaři světa a Caritas Développement na třech místech tržního zahradničení na okraji Kinshasy, aby podpořili zahradníky pracující na tržišti bez chemických vstupů, zavedli biopesticidy a posílili kapacity zdravotnických středisek v oblasti prevence a péče o osoby vystavené škodlivému prostředí. Cílem advokačních akcí je také zvýšit ochranu konžského legislativního rámce a zároveň podpořit vývoj myšlení trhovců, spotřebitelů a institucionálních aktérů v této oblasti.

FORESTEVER

Přispět ke zlepšení zemědělských pozemků domorodých žen prostřednictvím výsadby ovocných stromů, palem a léčivých rostlin.

V Kolumbii jsou domorodé komunity v první linii globálního oteplování. Od roku 2016 se v Amazonii zrychlilo odlesňování, které ničí bohatou biologickou rozmanitost země. Domorodé společenství Ticuna je největší etnickou skupinou v Amazonii. Živí se především rybolovem, lovem, zemědělstvím a řemesly a bývají soběstační. Otevření těchto populací světu může mít škodlivý vliv kvůli větší závislosti na vnějších surovinách, ale také kvůli ztrátě jejich tradic. V této domorodé komunitě jsou ženy zodpovědné za obživu svých rodin. To zahrnuje všechny činnosti spojené s obděláváním půdy: sběr semen, výsadbu sazenic, údržbu lesních pozemků atd. Aby mohly chránit svou půdu, je třeba je podporovat v udržitelném hospodaření s lesními zdroji. Navzdory jejich odpovědnosti není úloha žen vysoce ceněna a zůstávají oběťmi velmi přítomné genderové nerovnosti. Tváří v tvář těmto zjištěním vytvořilo sdružení FORESTEVER, které již v komunitě Ticuna působí v oblasti zalesňování, specifický projekt pro domorodé ženy. Tento projekt má tři cíle: 1) Vytvoření výměnných kroužků a teoretických a praktických seminářů na téma zdraví a území Amazonie, které nejsou smíšené, aby ženy mohly znovu získat své místo v komunitě; 2) Obnova lesů prostřednictvím výsadby stromů užitečných pro potraviny a léky; 3) Zachování a předávání tradičních řemesel předků.

Elevages Sans Frontières

Posílení postavení žen chovatelů koz a ovcí prostřednictvím posílení jejich dovedností a podpory jejich sdružování do družstev.

Sdružení Elevages Sans Frontières působí v Maroku v regionu Ouarzazate a pomáhá 148 venkovským a zranitelným ženám. Jedná se o vnitrozemský region, který se vyznačuje nejistotou. Vyznačuje se systémem oáz v krizi způsobené klimatickými poruchami, které vedou ke ztrátě půdy a poklesu příjmů. Zatímco mezi muži je odchod z venkova značný, mladé dívky mají kvůli patriarchálnímu uspořádání společnosti potíže opustit venkovské prostředí. Ženy, které jsou většinou negramotné, jsou obzvláště ohroženy chudobou. Cílem projektu je zlepšit dovednosti 102 žen v oblasti chovu koz a ovcí pro posílení jejich postavení. Proto je cílem projektu vyškolit ženy v chovatelství, podpořit jejich kolektivní organizaci a sdružování do družstev a v neposlední řadě zviditelnit projekt pro posílení místních iniciativ. Kromě toho bude z tohoto projektu těžit 34 již zavedených farmářek, které budou sponzorovat 102 farmářek, a 12 venkovských žen, které se naučí základům veterinární péče.

Régie Rurale du Plateau

Podpora profesního začlenění žen ve velmi zranitelných situacích prostřednictvím produkce a distribuce syrového a zpracovaného ovoce.

Departement Haute-Marne je upadajícím územím, které se potýká s odlivem obyvatelstva a deindustrializací. Nezaměstnanost je vysoká, zejména u žen, a obyvatelstvo stárne. V 90. letech 20. století bylo sdružení Régie Rurale du Plateau vytvořeno sdruženími, volenými úředníky a občany s cílem zatraktivnit své území. Sdružení provozuje tři integrační projekty - údržbu zeleně, tržní zahradnictví a obnovu suchozemského dědictví -, ale potýká se s nadměrným zastoupením mužů ve své činnosti. Po diskusi s místními zainteresovanými stranami chtělo Régie Rurale du Plateau posílit integraci žen diverzifikací svých činností a vytvořením 100% ženského ovocnářství. První úspěšný experiment se uskutečnil v roce 2021 ve spolupráci s místním sdružením Les croqueurs de pommes. Régie Rurale pracuje ve 13 sadech s jablky, švestkami a mirabelkami. Tyto sady dávají k dispozici místní úřady nebo jednotlivci, kteří je již nemohou udržovat. V roce 2023 chce sdružení upevnit experimentování této nové činnosti zpracování ovoce se skupinou žen v rámci sociální integrace. Kromě sociální problematiky je cílem projektu také ochrana životního prostředí, neboť umožní bojovat proti plýtvání potravinami a udržovat sady, které jsou v současnosti neudržované.

Gbobètô

Vyvinout ekologickou, zdravou a ekonomickou alternativu k dřevěnému uhlí zapojením žen do celého řetězce (výrobci, spotřebitelé, prodejci).

Projekt "Zelená energie", podporovaný sdružením Gbobètô, probíhá v Beninu a jeho cílem je nabídnout ekologickou, zdravou a ekonomickou alternativu k dřevěnému uhlí, které denně používá 80 % domácností. Podle Světové zdravotnické organizace umírají každý rok 4 miliony lidí na nemoci způsobené znečištěním ovzduší v domácnostech, které je způsobeno vařením na pevných palivech nebo parafínu. Kromě toho dřevěné uhlí přispívá k úbytku lesů v Beninu, který patří mezi 10 zemí nejvíce postižených odlesňováním, pokud jde o procento lesní půdy ztracené za posledních 20 let. Po třech letech experimentování se sdružení podařilo vyvinout recept na levné a účinné brikety ze zemědělského odpadu. Toto ekologicky odpovědné palivo je méně škodlivé pro zdraví žen, které vaří, když se používá s pecí AlafIa, kterou sdružení rovněž vytvořilo a kterou vyrábějí skupiny hrnčířů. Navrhovaný projekt spočívá v rozvoji komerčních odbytišť a zvýšení výrobní kapacity briket prostřednictvím školení zemědělských skupin, které dodávají surovinu (většinou ženy), zřízení nové výrobní jednotky, rozvoje vazeb s novými hrnčířskými družstvy a zvyšování povědomí o používání těchto výrobků.

WECF Francie

Podpora žen ze znevýhodněných čtvrtí při organizaci jejich sdružení pro recyklaci odpadu

Špatné nakládání s odpady je v Kolumbii jednou z hlavních příčin emisí skleníkových plynů. Město Bogota od roku 2016 prosazuje aktivní politiku recyklace odpadů v souladu s národním plánem na snížení emisí skleníkových plynů v zemi o 20 % do roku 2030. V Bogotě recyklovatelný odpad sbírají a třídí především ženy, tzv. rekuperátorky, které jsou sdruženy ve spolcích. Tento odpad pak prodávají průmyslníkům, kteří jej znovu využívají, čímž zabraňují jeho ukládání na skládky a přímo se podílejí na oběhovém hospodářství. Sběrači odpadu jsou placeni podle hmotnosti sebraného odpadu, bez pracovní smlouvy. Nemají přístup k sociálním právům a pracují ve velmi nejistých podmínkách (používání vozíků, žádné ochranné pomůcky). Od roku 2016 mají možnost být uznáni obcí jako pracovníci v oblasti životního prostředí a stát se tak součástí veřejných služeb. To jim umožňuje výrazně zvýšit příjem a zlepšit životní podmínky. K tomu musí každé sdružení sběračů prokázat svou profesionalitu a zaregistrovat své sběrné trasy v softwaru spravovaném obcí. Tento postup je pro sdružení, která nejsou dobře strukturovaná a nemají dostatek prostředků, obtížně proveditelný. Právě v reakci na tyto problémy podporuje WECF France kolumbijskou nevládní organizaci ENDA, která pomáhá sdružením sběraček formalizovat jejich činnost, aby mohly získat uznání za svou práci a mohly vyjednat lepší pracovní podmínky.

Sol, FADEAR, le Réseau CIVAM

Podpora farmářek, které se věnují agroekologii.

V roce 2021 ministerstvo zemědělství uvedlo, že pouze 1/4 manažerů zemědělských podniků ve Francii tvoří ženy. Na druhou stranu představují 30 % pracovníků v zemědělství. Velmi často nejsou ženy zemědělkyně v tomto odvětví vidět nebo jsou považovány především za součást rodinné sféry. Problémy, se kterými se potýkají, jsou pro ně specifické, ať už jde o založení podniku, přístup k půdě, školení, rozdělení úkolů, účast na rozhodování nebo sladění profesního a soukromého života. Kromě toho jsou obětí sexismu a diskriminace v tomto odvětví. V současné době je skutečně potřeba lépe doprovázet a podporovat činnost žen v zemědělství, zejména proto, že jsou to často ony, kdo iniciují transformaci směrem k udržitelnějšímu a odpovědnějšímu zemědělství. Síť CIVAM, Sdružení pro rozvoj zemědělského a venkovského sektoru (Fédération Associative pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rurale - FADEAR) a sdružení SOL se již několik let zasazují o lepší začlenění žen do zemědělského sektoru. V roce 2023 chtějí tito tři aktéři prohloubit svou spolupráci a podporu zemědělkyň návrhem společného projektu. Jeho cílem je podpořit zemědělkyně a budoucí zemědělkyně v jejich zařízení a vyškolit je ve specifických zemědělských technikách, vytvořit prostor pro výměnu zkušeností mezi zemědělci a zemědělkyněmi s cílem podnítit iniciativy a v neposlední řadě propagovat a šířit přínos žen k agroekologickému přechodu. Tento projekt bude realizován ve čtyřech departementech: Marne, Ariège, Vaucluse a Drôme.

Projekty podporované v roce 2022 v rámci akčního programu "Ženy a životní prostředí".

Seznamte se s akcemi uskutečněnými díky vaší podpoře.

Agrisud International

Agrisud International

Podpora rozvoje udržitelných a inkluzivních zemědělských odvětví provozovaných ženami z etnických menšin v Hoang Lienu.

In Burkina Faso, where 80% of the population live from agriculture and breeding, the local milk production competes with imported powdered milk, which is 30% cheaper. The families of local livestock farmers financially suffer from this, and

 • 44 žen z etnických menšin v národním parku Hoang Lien podpořeno v rozvoji udržitelných a inkluzivních zemědělských odvětví.
 • 55 žen z etnických menšin zapsaných do kurzů gramotnosti pro dospělé.
 • Svědectví paní May, členky skupiny producentů drůbeže ve vesnici Nam Toong, původem z menšiny Dzao.

" Jmenuji se Phan Ta May. Narodila jsem se v roce 1997 a žiji ve vesnici Nam Toong ve vesnici Ban Ho. V současné době jsem vedoucí skupiny chovatelů kuřat v Nam Toong. Před příchodem projektu jsem kuřata chovala na divoko, v malém měřítku, a trvalo dlouho, než se vykrmila a než jsem je mohla prodat. S projektem nastala dvojnásobná změna! Člověk může například pracovat ve skupině, naučit se míchat kuřatům krmivo, aby rychleji rostla, naučit se čistit kurník a používat preventivní léky, aby kuřata zůstala zdravá."

Přejít na webové stránky sdružení

BlueEnergy

BlueEnergy

Školení zranitelných, starších a/nebo zdravotně postižených žen v agroekologických postupech s cílem zlepšit jejich potravinové a nutriční zabezpečení.

 • 49 zranitelných, starších a/nebo zdravotně postižených žen vyškolených v agroekologických postupech s cílem zlepšit jejich potravinové a nutriční zabezpečení.
 • Díky pokročilému školení v agroekologii a technické podpoře studentů a techniků BlueEnergy vylepšili školené ženy své rodinné zahrady. Tím zlepšili jak své zdraví, tak stravu, a získali tak samostatnost. Jejich zahrady také slouží jako modelové pro sdílení zkušeností s ostatními rodinami.
 • Svědectví: Helen Méndez Espinoza, původem z kopce Kukra na jižním karibském pobřeží Nikaraguy. Studentka třetího ročníku agrolesnického inženýrství na univerzitě URACCAN a kandidátka na certifikaci učitele biointenzivních metod (základní úroveň) programu PROCERMABI (Biointensive Teacher Certification Program) společnosti BlueEnergy.

"Jsem spokojená, když vidím jak se mnou prezentovaná biointenzivní metoda zabydlela na pozemcích rodin, jež jsme v rámci projektu vzdělávali. Pomáhali jsme jim vytvářet a následně i sledovat jejich biointezivní zahrady a při tom jsme se jich ptali, co je nevíce zajímá, zda se zlepšuje jejich strava, jak to prospívá jejích zdraví a co si o tom všem vlastně myslí.
Lidé, se kterými jsem pracovala, nám řekli, že lépe využívají svoji zahradu a jejich zdraví se zlepšilo."

Přejít na webové stránky sdružení

Empow'her

Empow'her

Provádět ženy rozvojem udržitelného zemědělství. A to tak, že jim bude poskytnuta příležitost podílet se na vlastním hospodářském rozvoji a pozitivně přispívat k opatřením v boji proti změně klimatu.

 • 1.925 žen v rozvoji udržitelných zemědělských projektů a pozitivně přispívajících k opatřením na boj proti změně klimatu.
 • Bylo poskytnuto 960 školení v oblasti agroekologie.
 • Bylo rozdáno 860 kusů zemědělského vybavení.
 • Svědectví: Roumanatou Moustapha ze skupiny TAIMA KEKE NIYA Tahoua (Tunfafi) " Jsme velmi rádi, že jsme získali tuto podporu v oblasti zemědělského vybavení společně se sadou na mytí rukou, která k nám dorazila v pravý čas právě od Empow’her Niger "

Halima Mai Dabo, velvyslanec Tahoua " Děkujeme společnosti PERENIA za to, že nám ukázala, jak připravit ekologické pesticidy z našich místních produktů. Budeme pracovat na tom, aby to vše bylo udržitelné."

Přejít na webové stránky sdružení

Habitat-Cité

Habitat-Cité

Zlepšení životních podmínek žen prostřednictvím jejich vzdělávání ve stavebních oborech na školách a zvýšení jejich povědomí o zemědělství, které respektuje životní prostředí, s vytvořením jedlých lesů.

 • 16 žen vyškolených ve stavebnictví na školních stavbách a zvýšením jejich povědomí o zemědělství jež je šetrné k životnímu prostředí vytvořením 2 jedlých lesů.
 • 50 dívek a mladistvých podpořeno v jejich schopnostech jednat a seznámeno s problematikou rovnosti žen a mužů.
Přejít na webové stránky sdružení

Ženy Afriky

Ženy Afriky

Obnova a zachování boidiverzity botanické zahrady v Camayenne a zároveň školení a vytváření pracovních míst pro ženy.

 • 43 žen našlo práci při obnově a zachování biodiverzity botanické zahrady v Camayenne.
 • v botanické zahradě bylo ženami vysazeno 1 000 stromů.
Přejít na webové stránky sdružení

Pik Pik Environnement

Aktivizovat a vzdělávat matky v Ile-Saint-Denis ohledně nakládání s odpady tak, aby nabyté dovednosti mohli šířit dál.
Devět matek z Ile-Saint-Denis je vzděláno o nakládání s odpady, aby mohly šířit osvědčené postupy mezi své vrstevníky. Ve svém okolí rozdaly 400 osvětových dokumentů o ekologických postupech.

 • Eko-občanský průkaz vrátil svým příjemcům sílu jednat: díky podpoře účastníků několika seminářů si tak uvědomují, jak mohou působit i na své rodiny (odpovědná spotřeba v každodenním životě) a na své okolí (zlepšením životního prostředí).
 • "Probíraná témata byla zajímavá a diskutovalo se o nich v přátelské atmosféře u kávy. Témata byla různorodá a je dobře, že diskuse je otevřená všem " - Léa Bourlier Chartier, účastnice a vedoucí obchodu s potravinami Ilôt Gramme v Île-Saint-Denis
Přejít na webové stránky sdružení

Imece Francie

Školení žen uprchlíků ve výrobě a údržbě baterií na solární pohon.

 • 30 žen bylo vyškoleno ve výrobě baterií.
 • Všem se zvýšil příjem.
Přejít na webové stránky sdružení

Národní federace biologického zemědělství (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique

Podpora farmářek při posilování jejich dovedností.

 • Podpořeno bylo 29 farmářek.
 • Podpora těchto farmářek posiluje jejich sebevědomí a legitimitu hájit své pozice.
Přejít na webové stránky sdružení

Carton Plein

Znovuzačlenění žen bez domova do pracovního procesu prostřednictvím recyklace lepenky.

 • Podpořeno bylo 32 žen.
 • Díky činnosti Carton Plein bylo recyklováno nebo zhodnoceno 35 tun kartonu.
 • Ženy získávají zpět své sebevědomí díky objevování cyklistiky a sportu (skutečná páka emancipace), ale také díky souvisejícím workshopům (empowerment, arteterapie atd.).
Přejít na webové stránky sdružení

Projeter sans Frontières

Posílení postavení venkovských žen prostřednictvím agroturistiky a ochrany životního prostředí.

 • Projektu se zúčastnilo 16 venkovských žen, které byly vyškoleny v agroturistice.
 • Proběhlo 7 seminářů pro ženy o ekoturistických trasách a jedlých hájích.
 • Byly instalovány 4 skleníky pro výsadbu stromů, keřů a sazenic.
 • Příjemkyně diverzifikovaly své zdroje příjmů a mohly si rozšířit znalosti o agroekologické produkci.
Přejít na webové stránky sdružení

Mékong Enfants des Rizières

Školení žen v technikách akvakultury a chovu hmyzu.

 • Bylo vyškoleno 20 žen, které budou tyto znalosti šířit ve 320 rodinách ve své vesnici.
 • Na tvorbě komiksu o chovu rýže se podílí 15 žen.
 • 45 dívek bylo seznámeno se správnými hygienickými návyky.
Přejít na webové stránky sdružení

Terre & Humanisme

Podpora venkovských žen při rozvoji agroekologických dovedností.

 • Bylo vyškoleno 50 žen, které jsou pravidelně kontrolovány.
 • Bylo určeno 20 vedoucích, kteří budou vyškoleni v technikách facilitace. Ti následně vyškolí nejméně 5 vesničanů v různých agroekologických technikách praktickým způsobem, což povede ke 100 kvalifikovaným osobám.
 • Domácí zahrádky umožňují ženám zlepšit výživu jejich rodin a zároveň jim poskytují možnost ušetřit peníze, aby mohly výdaje na růst a rozvoj upřednostnit jinde (zdravotnictví, školství atd.). Díky zeleninové zahrádce se úspory na nákupu zeleniny odhadují na 83 až 389 eur ročně.
Přejít na webové stránky sdružení