• 800 500 515 Pondělí - pátek od 8:00 do 18:00
  • Nákup ve velkém? Cenová nabídka ZDARMA
  • 4,8/5
    Hodnocení zákazníků
  • Dodání do 2-3 pracovních dnů Doprava ZDARMA do 31.8.2019!
logo raja 800 500 515
0,00 Kč Žádný produkt
Rychlá objednávka

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějšíchpředpisů(dále jen „OZ“), a dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zněnípozdějšíchpředpisů (dále jen „ZOS“), a dalších právních předpisů.
1.2 Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti nebo na základěkupní smlouvy uzavřené v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ, kdy na jedné straně je Prodávající a na druhé straně je kupující, kterým se rozumí buď (i) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) ZOS, (ii) podnikatel nebo (iii) orgán státní správy či samosprávy (dále jen společně „Kupující“). Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím a též prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod Prodávajícího je Prodávajícím provozován na jeho webové stránce www.rajapack.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.3 Prodávajícím se rozumí obchodní polečnost Rajapack s.r.o., se sídlem: Nupaky 148, Logistický terminál, Říčany u Prahy, 251 01, IČO: 279 25 625, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126932. Prodávající je podnikatelem, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Bližší informace o Prodávajícím jsou uvedené na jeho webové stránce.
1.4 Spotřebitelemstrong> se rozumí subjekt, který mimo rámec své podnikatelské činnostinebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Rajapac nebo s ním jinak jedná. Za Spotřebitele je pokládán také každý subjekt, který nemá identifikačníčíslo.
1.5 Podnikatelem se rozumí subjekt, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či přisamostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozívětou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikačníčíslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro Podnikatele. 1.6 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se předuzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a reklamačnímřádem a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve zněníplatném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Vyjma toho je Prodávající oprávněn požádat Kupujícího o výslovný souhlas s VOP a podmínit udělenímsouhlasu uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že Prodávají je oprávněn VOP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnostipředchozíhoznění VOP. 1.7 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednostpřed ustanovením VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jež je uzavírána v českém jazyce.

2 - Vymezení pojmů

2.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce Prodávajícího může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtuje Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
2.3 řístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtutřetím osobám.
2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetíchosob.

3 - UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupující si může zboží objednat následujícími způsoby: - 3.1.1 prostřednictvím internetového obchodu (e-shop)
- 3.1.2 elektronicky (e-mailem) na adrese: info@rajapack.cz
- 3.1.3 telefonicky. 3.2 Veškerá prezentace zboží umístěnáve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
3.3 Veškerá prezentace zboží umístěnáve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Prodávající není omezen uzavřít kupní smlouvu za individuálněsjednaných podmínek.
3.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.6Pro objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu je nutná registrace Kupujícího. Kupující při registraci vyplní registrační formulář, do kterého uvede zejména: - 3.6.1 jméno nebo název, IČO (bylo-li vydáno), sídlo nebo bydliště, telefon a email, - 3.6.2 heslo, kterým se bude v internetovém obchodu přihlašovat. 3.7Kupující je povinen při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu vyplnit objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - 3.7.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- 3.7.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- 3.7.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 3.8Před zasláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu Kupujícím Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“) nebo telefonicky.
3.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.11 Objednává-li Kupující zboží z tištěného katalogu, je povinen objednávku vybraného zboží provést prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
3.12 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky Kupujícím prostřednictvím elektronického obchodu, elektronickou poštou, písemně nebo telefonicky a její akceptací Prodávajícím. Prodávající potvrdí souhlas s objednávkou Kupujícího na adresu elektronické pošty Kupujícího nebo ústně (v případě telefonické objednávky).

4 - CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Ceny zboží jsou uváděné v korunách českých. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu uvedenou v tištěném katalogu nebo na webovém rozhraní obchodu.
4.2 Cena zboží uvedená v aktuálním tištěném katalogu, který slouží pro Podnikatele, je uvedena bez DPH a nejsou v ní zahrnuté ani další daně, poplatky, náklady spojené s dodáním zboží (balné, dopravné) apod. Cena bez DPH uvedená v tištěném katalogu se může odlišovat od cen bez DPH uvedených na webové stránce Prodávajícího. Pro Podnikatele platí cena uvedena v tištěném katalogu zboží.
4.3 Cena zboží uvedená na internetovém obchodu slouží pro Spotřebitele a jde o cenu konečnou, včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Spotřebitel pro získání zboží zaplatit, s výjimkou poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděné až v rámci tzv. nákupního košíku a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.
4.4 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal implementovaného na webovém rozhraní;
- bezhotovostně platební kartou;
- Kupující – Podnikatel též bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 519 489 009/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“); 4.5 Cena za zboží je splatná předem do 5. dnů od uzavření kupní smlouvy s výjimkou zboží objednaném Podnikatelem a prostřednictvím internetového obchodu. Při zboží objednaném Podnikatelem je cena zboží splatná na základě faktury ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího vystavení a je zasílána na elektronickou adresu uvedenou Podnikatelem v objednávce. Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku nezaplaceného zboží, resp. požadovat po Podnikateli úhradu kupní ceny předem v případě, že je Prodávající v prodlení s úhradou již splatných faktur, a/nebo pokud má Prodávající důvodné pochybnosti o solventnosti Podnikatele. Při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu je cena zboží splatná při objednání zboží a před jeho dodáním.
4.6 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
4.7Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Fakturu vystavuje Prodávající Kupujícímu, který je Podnikatelem zpravidla před úhradou ceny zboží a Spotřebiteli ji Prodávající zašle po uhrazení ceny zboží v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

5 - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Obdrží-li Prodávající Objednávku v pracovních dnech (PO-PÁ) do 13:00 hodin, bude Zboží dodáno do 2 pracovních dnů, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Objednávky Prodávajícím. V případě specifického druhu Zboží může být doba dodání Zboží dle předchozí větu tohoto odstavce Prodávajícím přiměřeně jednostranně prodloužena, přičemž o této situaci, stejně jako o přepokládané době dodání daného Zboží, bude Prodávající Kupujícího informovat.
5.2 Expedice Zboží se může z důvodu prověření solventnosti Kupujícího přiměřeně dle potřeby Prodávajícího, prodloužit, a má-li Prodávající pochybnosti o solventnosti Kupujícího, je oprávněn podmínit odeslání Zboží Kupujícímu platbou předem. Odmítne-li Kupující uhradit Prodávajícímu Cenu předem v souladu s ustanoveními tohoto bodu VOP, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
5.3 Při Objednávce zboží v hodnotě nad 5.000,- Kč (bez DPH) není Kupujícímu účtováno balné dle aktuálního ceníku a náklady na dodání Zboží. Je-li hodnota objednaného Zboží nižší než 5.000,- Kč, hradí kupující spolu s Cenou též balné a náklady na dodání Zboží dle aktuálního ceníku Prodávajícího.
5.4 Způsob dodání Zboží si zvolí Kupující dle aktuální nabídky Prodávajícího
5.5 Kupující bere na vědomí, že veškeré termíny na dodání Zboží uvedené v tomto článku VOP jsou pouze orientační a Prodávající je může dle svých aktuálních potřeb měnit.
5.6 Kupující je oprávnění vrátit Prodávajícímu Zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Zboží, a to za splnění následujících podmínek: Vrácení zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní včetně originálního obalu, nebo známek opotřebení a jakéhokoliv používání. V pochybnostech, zda došlo ke splnění podmínek pro vrácení Zboží dle tohoto bodu, rozhoduje vždy Prodávající. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího na zákaznické lince 800 500 515 nebo na e-mail info@rajapack.cz a uvede, že využívá svého práva na vrácení Zboží s uvedením čísla Objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení ceny vráceného Zboží. Zboží individualizované dle požadavku Kupujícího může být vráceno způsobem dle tohoto odstavce pouze na základě dohody s Prodávajícím (pokud byly bez zavinění Kupujícího při předání poškozeny a staly se tímto nepoužitelné).
5.7 V případě odstoupení od smlouvy a dodržení postupu v čl. 5.6., vystaví Prodávající Kupujícímu opravný daňový doklad k faktuře do čtrnácti (14) dnů po obdržení Zboží na níže uvedenou adresu: Rajapack s.r.o., Logistický terminál, Nupaky 148, 251 01 Říčany u Prahy. Po vystavení opravného daňového dokladu požádá Kupující o náhradu vráceného zboží a to buď formou vrácení peněžních prostředků na bankovní účet Kupujícího nebo o vzájemný zápočet s další fakturou.

6 - Práva Kupujícího z vadného plnění

Nároky vyplývající z vad výrobků Kupujícímu náleží pouze při závažném poškození zboží (podstatné vadě). Skutečnosti, že Zboží bylo poškozeno již v okamžiku, kdy bylo přepravcem předáno Kupujícímu, prokazuje Kupující. Za účelem posouzení zda se jedná o podstatnou vadu, je nutné Prodávajícímu příslušné Zboží na náklady Kupujícího zaslat, přičemž na přepravu budou Kupujícímu uhrazeny poté, co bude tato podstatná vada ze strany Prodávajícího potvrzena. V případě oprávněné reklamace ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn dodat náhradní Zboží. Odstoupení od Smlouvy je poté možné pouze tehdy, pokud toto právo na dodání náhradního zboží Prodávající neuplatní do 10 dnů ode dne, kdy í bylo poškozené Zboží předáno k posouzení oprávněnosti reklamace, a/nebo náhradní Zboží bude rovněž poškozeno tak, že bude neužitelné.

7 - Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Prodávajícího až úplným zaplacením Ceny, nebezpečí škody na Zboží však přechází již převzetím Zboží.

8 - Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících, kteří jsou fyzickými osobami, na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále též „GDPR“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 GDPR. Kupující – fyzické osoby jsou transparentně informovány ve smyslu článku 13 a 14 GDPR, jakož i poučené o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 GDPR.

9 - Zasílání obchodních sdělení

Prodávající v rámci plnění smluvních povinností zasílá Kupujícímu na jím sdělený elektronický kontakt obchodní sdělení. Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailové adrese: info@rajapack.cz

10 - Náklady na obaly

Naše společnost má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM pro výkaznictví o vlastních obalech použitých pro bezpečnou přepravu obchodovaného zboží. Na zákazníka je spolu s převedením vlastnického práva k obchodovaného zboží (obalu) přenesena povinnost dle § 10 a 12 zákona 477/2001 Sb. V platném znění, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu.

11 - Mimosoudní řešení sporů:

K mimosoudnímu řešení sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869

12 - Závěrečná ustanovení

12.1 V případě rozporů mezi údaji uvedenými v tištěném katalogu a v E-shopu, mají předost údaje uvedené v katalogu.
12.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována a prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná
12.3 V případě že se některé z ustanovení těchto VOP stane neúčinným, nebude tím dotčeno účinnost zbývajících ustanovení.
12.4 Prodávající si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny Zboží, které slouží výlučně ke zkvalitňování stavu Zboží, a to i předchozího oznámení.
12.5 Z výrobních a z reprodukčně-technických důvodů mohou zobrazené výrobky vykazovat ve srovnání s originálem barevné odchylky.
12.6 Pro smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách a o mezinárodní koupi zboží.
12.7 Soudní příslušnost: soud příslušný podle sídla Prodávajícího.