• 800 500 515 Pondělí - pátek od 8:00 do 18:00
  • Nákup ve velkém? Cenová nabídka ZDARMA
  • 4,7/5
    Hodnocení zákazníků
  • Poprvé na Rajapack? Doprava ZDARMA od objednávky nad 1.500 Kč
logo raja 800 500 515
0,00 Kč Žádný produkt
Rychlá objednávka

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)
SPOLEČNOSTI RAJAPACK S.R.O.

1 - Úvodní ustanovení

1.1 Tyto VOP stanoví vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji zboží prostřednictvím E-shopu, tištěného katalogu nebo prostřednictvím telefonu či e-mailové komunikace a jsou součástí smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.
1.2 Nabídka zboží v E-shopu je určeno pouze pro fyzické či právnické osoby, které objednávají zboží v rámci svojí podnikatelské činnosti, státní instituce a na územní samosprávné celky.

2 - Vymezení pojmů

2.1 "Prodávajícím" se rozumí obchodní společnost Rajapack s.r.o., se sídlem: Nupaky 148, Logistický terminál, Říčany u Prahy, 251 01, IČO: 279 25 625, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126932.
2.2 "Kupujícím" se rozumí subjekt, fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti, státní instituce a územní samosprávné celky.
2.3 "E-shopem" se rozumí internetový obchod Prodávajícího dostupný pro Kupující z internetových stránek dostupných z internetové adresy: http://www.rajapack.cz/.
2.4 "Smlouvou" se rozumí smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím a jejíž součástí jsou tyto VOP.
2.5 "Zbožím" se rozumí zboží nabízené Prodávajícím
2.6 "Objednávkou" se rozumí objednávka Zboží ze strany Kupujícího učiněná některým ze způsobu uvedených Čl. 1, odst. 1 těchto VOP.
2.7 "Cenou" se rozumí cena Zboží dle konkrétní Objednávky.
2.8 "Osobním údajem" se rozumí jméno, příjmení, telefon, fax a e-mail Kupujícího.

3 - Uzavření smlouvy

3.1 Podmínkou uskutečnění objednávky přes E-shop je nutná registrace Kupujícího. Kupující při registraci uvede zejména následující údaje: e-mailovou adresu, jméno či název, IČO, adresu a zvolí si heslo, pod kterým se bude do E-shopu přihlašovat. Výčet požadovaných údajů dle předchozí věty tohoto odstavce je pouze příkladný a Prodávající může požadované obligatorní údaje dle své vůle libovolně obměňovat. Kupující při registraci zaškrtnutím příslušného políčka potvrdí seznámení se s těmito VOP.
3.2 Objednává-li Kupující Zboží písemně prostřednictvím tištěného katalogu, vyplní požadované údaje a odesláním objednávkového listu potvrdí seznámení se s těmito VOP.
3.3 Objednává-li Kupující Zboží písemně prostřednictvím tištěného katalogu, vyplní požadované údaje a odesláním objednávkového listu potvrdí seznámení se s těmito VOP.
3.4 Prodávající po obdržení Objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím E-shopu zašle Kupujícímu automatické potvrzení obdržení Objednávky spolu se sumarizací Kupujícím objednané Zboží, přičemž Smlouva je zavřena telefonickým potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího. Je-li Objednávka Kupujícím učiněna jiným způsobem, než prostřednictvím E-shopu, je Smlouva uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím buď telefonicky, nebo jinou vhodnou formou.
3.5 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

4 - Cena

4.1 Cena zboží je vyčíslena bez DPH platné v den uskutečnění objednávky Kupujícím v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bez všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Vyčíslenou výši DPH, cenu včetně DPH a ceny za dopravné jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Ceny jsou vyčíslené v českých korunách.
4.2 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nezaplacené dodávky Zboží resp. Požadovat zaplacení předem, pokud se mezi uzavřením Smlouvy a poskytnutím plnění vyskytnou odůvodněné pochybnosti o solventnosti Kupujícího a/nebo dojde k prodlení Kupujícího při úhradě již splatných faktur. Neuhradí-li Kupující v souladu s ustanovením tohoto odstavce Cenu předem, je Prodávající oprávnění od Smlouvy odstoupit.
4.3 Náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí Kupující sám na vlastní účet.
4.4 Faktura splatná do 30 dnů od data jejího vystavení bude zaslána na uvedenou emailovou adresu dle Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., kterou Kupující uvedl v objednávce.
4.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

4.5.1 Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. 519 489 009 /2700 na základě vystavené faktury nebo zálohové faktury. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.
4.5.2 Bezhotovostně platební kartou MasterCard nebo VISA
4.5.3 Bezhotovostně prostřednictvím možností platebního systému PayPal, které jsou implementovány ve webovém rozhraní.

5 - Dodání zboží

5.1 Obdrží-li Prodávající Objednávku v pracovních dnech (PO-PÁ) do 13:00 hodin, bude Zboží dodáno do 2 pracovních dnů, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Objednávky Prodávajícím. V případě specifického druhu Zboží může být doba dodání Zboží dle předchozí větu tohoto odstavce Prodávajícím přiměřeně jednostranně prodloužena, přičemž o této situaci, stejně jako o přepokládané době dodání daného Zboží, bude Prodávající Kupujícího informovat.
5.2 Expedice Zboží se může z důvodu prověření solventnosti Kupujícího přiměřeně dle potřeby Prodávajícího, prodloužit, a má-li Prodávající pochybnosti o solventnosti Kupujícího, je oprávněn podmínit odeslání Zboží Kupujícímu platbou předem. Odmítne-li Kupující uhradit Prodávajícímu Cenu předem v souladu s ustanoveními tohoto bodu VOP, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
5.3 Při Objednávce zboží v hodnotě nad 5.000,- Kč (bez DPH) není Kupujícímu účtováno balné dle aktuálního ceníku a náklady na dodání Zboží. Je-li hodnota objednaného Zboží nižší než 5.000,- Kč, hradí kupující spolu s Cenou též balné a náklady na dodání Zboží dle aktuálního ceníku Prodávajícího.
5.4 Způsob dodání Zboží si zvolí Kupující dle aktuální nabídky Prodávajícího
5.5 Kupující bere na vědomí, že veškeré termíny na dodání Zboží uvedené v tomto článku VOP jsou pouze orientační a Prodávající je může dle svých aktuálních potřeb měnit.
5.6 Kupující je oprávnění vrátit Prodávajícímu Zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Zboží, a to za splnění následujících podmínek: Vrácení zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní včetně originálního obalu, nebo známek opotřebení a jakéhokoliv používání. V pochybnostech, zda došlo ke splnění podmínek pro vrácení Zboží dle tohoto bodu, rozhoduje vždy Prodávající. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího na zákaznické lince 800 500 515 nebo na e-mail info@rajapack.cz a uvede, že využívá svého práva na vrácení Zboží s uvedením čísla Objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení ceny vráceného Zboží. Zboží individualizované dle požadavku Kupujícího může být vráceno způsobem dle tohoto odstavce pouze na základě dohody s Prodávajícím (pokud byly bez zavinění Kupujícího při předání poškozeny a staly se tímto nepoužitelné).
5.7 V případě odstoupení od smlouvy a dodržení postupu v čl. 5.6., vystaví Prodávající Kupujícímu opravný daňový doklad k faktuře do čtrnácti (14) dnů po obdržení Zboží na níže uvedenou adresu: Rajapack s.r.o., Logistický terminál, Nupaky 148, 251 01 Říčany u Prahy. Po vystavení opravného daňového dokladu požádá Kupující o náhradu vráceného zboží a to buď formou vrácení peněžních prostředků na bankovní účet Kupujícího nebo o vzájemný zápočet s další fakturou.

6 - Práva Kupujícího z vadného plnění

Nároky vyplývající z vad výrobků Kupujícímu náleží pouze při závažném poškození zboží (podstatné vadě). Skutečnosti, že Zboží bylo poškozeno již v okamžiku, kdy bylo přepravcem předáno Kupujícímu, prokazuje Kupující. Za účelem posouzení zda se jedná o podstatnou vadu, je nutné Prodávajícímu příslušné Zboží na náklady Kupujícího zaslat, přičemž na přepravu budou Kupujícímu uhrazeny poté, co bude tato podstatná vada ze strany Prodávajícího potvrzena. V případě oprávněné reklamace ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn dodat náhradní Zboží. Odstoupení od Smlouvy je poté možné pouze tehdy, pokud toto právo na dodání náhradního zboží Prodávající neuplatní do 10 dnů ode dne, kdy í bylo poškozené Zboží předáno k posouzení oprávněnosti reklamace, a/nebo náhradní Zboží bude rovněž poškozeno tak, že bude neužitelné.

7 - Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Prodávajícího až úplným zaplacením Ceny, nebezpečí škody na Zboží však přechází již převzetím Zboží.

8 - Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících, kteří jsou fyzickými osobami, na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále též „GDPR“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 GDPR. Kupující – fyzické osoby jsou transparentně informovány ve smyslu článku 13 a 14 GDPR, jakož i poučené o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 GDPR.

9 - Zasílání obchodních sdělení

Prodávající v rámci plnění smluvních povinností zasílá Kupujícímu na jím sdělený elektronický kontakt obchodní sdělení. Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailové adrese: info@rajapack.cz

10 - Náklady na obaly

Naše společnost má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM pro výkaznictví o vlastních obalech použitých pro bezpečnou přepravu obchodovaného zboží. Na zákazníka je spolu s převedením vlastnického práva k obchodovaného zboží (obalu) přenesena povinnost dle § 10 a 12 zákona 477/2001 Sb. V platném znění, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu.

11 - Mimosoudní řešení sporů:

K mimosoudnímu řešení sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869

12 - Závěrečná ustanovení

12.1 V případě rozporů mezi údaji uvedenými v tištěném katalogu a v E-shopu, mají předost údaje uvedené v katalogu.
12.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována a prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná
12.3 V případě že se některé z ustanovení těchto VOP stane neúčinným, nebude tím dotčeno účinnost zbývajících ustanovení.
12.4 Prodávající si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny Zboží, které slouží výlučně ke zkvalitňování stavu Zboží, a to i předchozího oznámení.
12.5 Z výrobních a z reprodukčně-technických důvodů mohou zobrazené výrobky vykazovat ve srovnání s originálem barevné odchylky.
12.6 Pro smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách a o mezinárodní koupi zboží.
12.7 Soudní příslušnost: soud příslušný podle sídla Prodávajícího.