Co musí splňovat krabice pro nebezpečné zboží?

6 min čtení 18 února 2015

V našem technicky vyspělém světě se užívá mnoho nebezpečného zboží  a celosvětový obchod s ním se stále zvyšuje. Podle společnosti DEKRA CZ je v České republice ročně přepraveno na stovky tun nebezpečného nákladu. Na základě doporučení Organizace spojených národů (UN) byly vyvinuty předpisy pro přepravu nebezpečných  věcí a nákladu. Každý způsob dopravy, jak silniční, železniční, námořní tak i letecký se řídí podle svých vlastních souborů pravidel. Cílem těchto pravidel je zajištění co nejvyšší bezpečnosti pro všechny zůčastněné osoby, ochrana životního prostředí, včetně zvířat, rostlin a vody, jakož i ochrana majetku. Jako nebezpečné látky se klasifikují všechny látky a předměty, které v případě nehody nebo nesprávným zacházením s nimi představují riziko pro širokou veřejnost a pořádek, ohrožují život a zdraví lidí a zvířat. Přeprava nebezpečných látek začíná plněním, balením, označením nebezpečného nákladu a končí rozbalením zboží u příjemce.

TESTOVÁNÍ KRABIC

Obalům pro nebezpečné zboží je věnována zvláštní pozornost, kdy ze zásady platí čím nebezpečnější látka, tím bezpečnější obal. Z tohoto důvodu jsou obaly pro přepravu nebezpečných látek testovány a certifikovány. OSN stanovila do zkušebních kritérií testy zahrnující test pádu, tlaku, stohování či chemické odolnosti. Níže najdete případy, jak probíhá např. zkouška pádová či stohování.

  • Pádová zkouška

Čím více je zboží nebezpečné, tím vyšší jsou požadavky na balení při testování krabice. V tomto testování je obal mimo jiné vystaven pádové zkoušce ze 3 výšek. Balení v krabici z vlnité lepenky musí obstát pádovou zkouku, která spočívá v pádu na dno, víko, boční a čelní stranu a roh krabice. V rámci úrovně nebezpečnosti se rozlišují 3 obalové skupiny a úrovně:

NebezpečnostObalová skupinaOznačení obaluVýška pádu při zkoušce v m
Velmi nebezpečné látkyIX1,80
Středně nebezpečné látkyIIY1,20
Méně nebezpečné látkyIIIZ0,80

Obalové skupiny jsou přiřazeny v souladu s pravidly pro přepravu v silniční, železniční, námořní i letecké přepravě dle tříd nebezpečnosti:

Třída nebezpečnostiNámořní dopravaLetecká dopravaSilniční, železniční doprava
Třída 1Převažuje skupina balení II (Y)
Třída 2Obecně platí zvláštní požadavky na balení II (Y)
Třída 3I, II, IIII, II, IIII, II, III
Třída 4I, II, IIII, II, IIII, II, III
Třída 5I, II, IIII, II, IIII, II, III
Třída 6.1I, II, IIII, II, IIII, II, III
Třída 6.2Zvláštní požadavky na balení
Třída 7Zvláštní požadavky na balení
Třída 8I, II, IIII, II, IIII, II, III
Třída 9II, IIIII, IIIII, III

Vnější vrstva krabice nesmí přesáhnout určitou hranici nasákavosti. Pokud je při uzavření kartonu použit lepicích prostředků, i tyto materiály musejí být voděodolné.

  • Zkouška stohování

Kompletní balení musí po dobu 24 hodin odolat zatížení, které odpovídá 3 m vysokému stohu z identických balení. Výsledky těchto zkoušek  se zrekapitují v testovací zprávě, která je součástí pozdějšího schválení.

OZNAČENÍ KRABIC NA NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

Krabice na nebezpečné zboží musí být schváleny a příslušně označeny. Certifikované balení je k dispozici s UN značením, které musí být trvale připojeno a viditelné. Struktura kódu testované krabice:

Symbol Organice spoj. národůOznačení krabicelepenka/vlnitá lepenka/speciální baleníObalová skupinaMax. hrubá hmotnost v kgKrabice pro pevné látkyRok výroby obaluZemě registrace (označení)Schvalovací kancelářČíslo schváleníVýrobce
UN|UN| UN4|4| 4G|G| GV/ Y|/ X| / X15|60| 77/ S|/ S| / S/ 04|/ 04| / 04/ D|/ A| / A/ BAM|/ PA-02| / PA-02/ 3975|/ 3057| / 5788– AN|- AN| – AN
Krabice na nebezpečné věci
Krabice na nebezpečné věci

Certifikovaný obal je opatřen značkou UN – číslem, ze kterého přesně vyplývá, co je možné s ním přepravovat a kde byl testován. Od roku 1976 jsou v tzv. „Orange Book“ definovány doporučení Organizace spojených národů (ang. zkratka UN znamenající „United Nations“) pro transport nebezpečného zboží v železniční, silniční námořní a letecké dopravě. Toto číslování musí být připevněno na obalu při přepravě nebezpečného zboží. Kromě toho musí být nebezpečné věci označeny tak, aby jako takové byly rozpoznány. To se provádí pomocí etiket a UN číslováním. V takzvané směrnici nařízení o nebezpečném nákladu jsou látky klasifikovány do 9 tříd nebezpečnosti a na základě toho musí být i patřičně zabaleny: Nebezpečné zboží se dělí do 9 tříd nebezpečnosti:

Třída 1Výbušné látky a předměty obsahující výbušniny
Třída 2Stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné plyny pod tlakem
Třída 3Hořlavé kapaliny
Třída 4Hořlavé tuhé látky, samovolně hořlavé látky, látky, které při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny
Třída 5Oxidačně působící látky a organické peroxidy
Třída 6Toxické a infekční látky
Třída 7Radioaktivní látky
Třída 8Žíravé látky
Třída 9Jiné nebezpečné látky a předměty, které nejsou jasně dříve uvedené třídy mohou být přiřazeny

Všechny krabice na nebezpečné zboží v sortimentu Rajapack jsou v souladu s předpisy UN, splňují požadavky pro ADR (silniční doprava), RID (železniční doprava),  IMDG CODE (námořní doprava) a IATA  (letecká doprava). V souladu s požadavky na protokol o zkouškách a osvědčeních není dle schválení 4GV/4DV nutné žádné další ověřování.

nejlepší témata