Odpadové hospodářství

Planete

Třídění, sběr a recyklace odpadu

Ať už jste ve firmě nebo doma, RAJA by Vám ráda pomohla třídit a recyklovat Váš odpad.

Otevřít infografiku

Otevřít infografiku

Co je odpad?

Dle zákona je "odpad" definován jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákoníku č. 185/2001 Sb. Jinými slovy, je to objekt, který je recyklován, obnovován, odeslán na skládku nebo spálen
Pokud nebude s odpadem nakládáno dostatečně, bude to pro svět, v němž žijeme, problematické od ovzduší, půdy až po vodu. To bude způsobovat problémy pro životní prostředí nyní i v budoucnosti.

Ať jste doma nebo na pracovišti, vezměte v potaz 5 zásad: Redukce, Opakované Použití, Nahrazení, Obnova, Recyklace

Odpad můžeme rozdělit na odpad z domácností a firemní odpad
• Odpad v domácnosti je cokoliv, co již nechcete mít doma. To může být nábytek, kartáček na zuby, jídlo, oblečení atd.
• Firemní odpad je vytvářen firmami jako jsou stavby, demolice, průmysl nebo zemědělství. Může to být cokoliv od prachu po cihly.
Určení typu odpadu Vám pomůže s nakládáním s odpady. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem a se zvláštními právními předpisy.

Firmy: Proč se zaměřovat na budoucnost odpadu?

Odpad má cenu. Ekologická hodnota je neocenitelná, ale podniky mají finanční náklady a tyto náklady mohou zahrnovat:
• Cenu energie a surovin
• Poplatky za manipulaci, zpracování a údržbu
• Čas řízení, včetně zákonů a předpisů

Aby byla veškerá obchodní a komerční činnost odpovědnější za svůj ekonomický odpad, byla původně přijata v roce 1975 Rámcová směrnice o odpadech. V rámci předcházení vzniku odpadů zajišťují právní předpisy o zásadě „znečišťovatel platí“ bezpečné nakládání s odpady a stanovuje, že společnost je odpovědná za nakládání s odpadem až do jeho konečného odstranění nebo využití.Dle doplňku z roku 1992 nemají společnosti právo ničit odpad, který je stále využitelný.

Množství odpadu zasílaného na skládku klesá, zatímco množství recyklovaného odpadu, jako je energetické využití a recyklovaný odpad, roste. Odpad se stává součástí řešení a stává se cenným zdrojem:
• Biologicky rozložitelný odpad: papír, potraviny a kuchyňský odpad a biologický odpad, jako je zelený odpad ze zahrad, lze použít pro kompostování.
• Recyklovaný odpad: běžně papír / karton, kov, plast, sklo, dřevo včetně textilu, lze zpracovat na nové výrobky a snížit množství použitých surovin a původních materiálů
• Průmyslový odpad: konstrukce, štěrk a suť mohou být recyklovány pro použití na jiných stavbách a staveništích.
• Obnovitelná energie: spálený odpad vytváří páru, která přeměňuje odpad na energii. Parní turbína vyrábí energii; pro elektřinu, pro vytápění budov a vody.
• Zabezpečení pracovních míst: růst odvětví nakládání s odpady vytváří pracovní místa a poskytuje příležitosti pro vývoj nových technologií

Zbavování se komunálního a firemního odpadu

Všechny podniky mají povinnost nakládat se svým odpadem (prostřednictvím příslušných kanálů). Snížit množství odpadu zasílaného na skládku a povzbudit všechny zaměstnance k recyklaci informováním a poskytováním nezbytného vybavení, které jim to umožní. To zahrnuje recyklační značení, jasně označené odpadkové koše a sdělování recyklačních zásad a výsledků společnosti.

Třídění odpadu u zdroje zahajuje proces recyklace. Je důležité, aby podniky měly klíčové ukazatele výkonnosti a obchodní cíle, aby měřily využití a jak je možné jej zlepšit. To zahrnuje environmentální politiku, která podrobně popisuje podnikové operace a jak se společnost zaměří na omezení jeho použití.

Recyklace v práci

Všechny podniky mají zákonnou povinnost recyklovat odpad. Pokud se chcete dozvědět více o likvidaci firemního a komunálního odpadu, zde je několik užitečných odkazů:
Další informace o třídění a skladování komunálních nebo firemních odpadů naleznete na stránkách mzp.cz