Vystražné symboly nebezpečnosti a význam Rajapack

Výstražné označení nebezpečných látek má za úkol upozornit nejen na nebezpečných obsah zásilky, ale také jakým způsobem tato látka může poškodit zdraví osob, které s ní přijdou do kontaktu či jak může narušit životní prostředí.  Nebezpečné látky se klasifikují do 9 tříd nebezpečí, které odpovídají mezinárodním ustanovením:

Třída 1 Výbušné látky a předměty
Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4 Hořlavé tuhé látky, samovolně vznětlivé látky, které při styku s vodou tvoří hořlavé plyny
Třída 5 Látky podporující hoření (organické peroxidy)
Třída 6 Jedovaté (toxické) a infekční látky
Třída 7 Radioaktivní látky
Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Pro každé zboží je určen jiný symbol nebezpečnosti. V eshopu Rajapack naleznete 9 typů výstražných etiket pro označení nebezpečných látek na zásilkách:

Etiketa symbol hořlavé plynyEtiketa „Hořlavé plyny“

Tento štítek je idáelní pro označení plynů a látek , které jsou při pokojové teplotě 20°C a tlaku 1013 mbaru zcela v plynném stavu, při zvýšené teplotě dosahují tlaku až 3 bary jako jsou např. laky na vlasy, zapalovače, deodoranty, plynové láhve a jiné.

 

 

Etiketa symbol hořlavé kapalinyEtiketa „Hořlavé kapaliny“

Tyto tekutiny jsou při teplotě 20°C a tlaku 1013 mbaru zcela kapalné, při zvýšené teplotě dosahují tlaku až 3 bary, bod vzplanutí při teplotě nad 60°C. Jde např. o alkohol, kyanovodík, pesticidy, benzín, odlakovače, dezinfekční prostředky, laky atd.

 

 

Etiketa symbol hořlavé tuhé látkyEtiketa „Hořlavé tuhé látky“

Etikety s tímto symbolem nebezpečnosti také poukazují na nebezpeční požáru (třída 4) a jsou nutné pro přepravu samovolně se rozkládajících látek, znecitlivěných výbušnin či jiných snadno zápalných látek jako jsou např. různé mazlavé či práškovité produkty, které se při kontaktu s ohněm či jiným zdrojem rychle vznítí.

 

 

Etiketa symbol jedovaté toxické látkyEtiketa „Jedovaté, toxické látky“

Etiketu je nutné použít pro všechny látky, které při vdechování, požití nebo kontaktu s kůží mohou vést k úmrtí. Jde o třída nebezpečí 6 a jedná se například o kyselinu kyanovodíkovou, pesticidy, arsen.

 

 

Etiketa symbol žíravé látkyEtiketa „Žíravé látky“

Jako žiraviny označujeme všechny látky, které při kontaktu leptají kůži nebo sliznici. Tento druh je zařazen do 8 třídy nebezpečnosti a týká se dezinfekčních prostředků, čističů odpadů, kyseliny sírové, louhu sodného, cementu.

 

 

Etiketa symbol látky ohrožující životní prostředíEtiketa „Látky ohrožující životní prostředí“

V tomto případě se jedná o látky, které mají  škodlivý vliv na životní prostředí, jsou škodlivé pro zvířata, rostliny, půdní a vodní organismy. Například: kyselina sírová, kyselina kyanovodíková, louh sodný, pesticidy, arsen, benzín.

 

 

Etiketa symbol nebezpečné i v malém množství v silniční, námořní, železniční dopravěEtiketa „Nebezpečné i v malém množství“ (v silniční, železnicční a námořní dopravě)

V omezeném množství je označení tímto logem dostačující. Obal nemusí být certifikován jako balení nebezpečného zboží, ale musí splňovat určité předepsané požadavky. Platí pro všechny nebezpečných věci. Např. aerosoly, barvy, laky.

 

 

Etiketa symbol nebezpečné i v malém množství v letecké dopravěEtiketa „Nebezpečné i v malém množství“ (v letecké dopravě)

V omezeném množství zásilek je označení tímto logem dostačující. Obal nemusí být certifikován jako balení nebezpečného zboží, ale musí splňovat požadavky pro paletování krabic. Přípustné velikosti kontejnerů jsou menší než pro dopravu po silnici, železnici a po moři. Platí pro všechny druhy nebezpečných věcí a je tedy spojen s určitou třídou nebezpečí. I zde se jedná o různé aerosoly, barvy, laky.

 

 

Etiketa symbol jiné nebezpečné látky a předměty

Etiketa „Jiné nebezpečné látky a předměty“

Výstražné štítky s tímto symbolem nebezpečnosti se používají pro značení materiálů a předměty, které mohou představovat riziko při dopravě a na které se nevztahují jiné třídy nebezpečí např.: líthiové baterie, airbagy, azbest, suchý led.

 

 

Doufáme, že toto přehledné shrnutí Vám poskytne důležité informace o značení nebezpečných látek a nákladu a přejeme bezpečně nebezpečné zasílání!

Kategorie: BlogObaly na dokumentaci, etikety
2490 views

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vložte komentář

Toto pole fill