• 800 500 515 Pondělí - pátek od 8:00 do 17:00 info@rajapack.cz
  • Nákup ve velkém? Cenová nabídka ZDARMA
  • 4,7/5
    Hodnocení zákazníků
  • První objednávka? Doprava ZDARMA od objednávky nad 1.500 Kč bez DPH
logo raja 800 500 515 info@rajapack.cz
0,00 Kč Žádný produkt
Rychlá objednávka
Podpůrný program Ženy & životní prostředí

Podpůrný program Ženy & životní prostředí

5 projektů podporovaných nadací

Program v souladu s našimi závazky a hodnotami

SOLIDARITA s ženami v rámci nadace RAJA-Danièle Marcovici.
Společnost založena v roce 2006 pod záštitou „Fondation de France“ podporuje celosvětově solidární projekty pro zlepšení podmínek žen, které se staly oběťmi násilí, nespravedlnosti či chudoby.

Nahoru

Školení zemědělců k zachování životního prostředí a zalesňování

Následkem klimatických změn v africké savaně Togo jsou neúrodné půdy. V důsledku používání neregistrovaných pesticidů a vypalování* mizí v masivním měřítku i lesní plochy. Půdy jsou méně úrodné, sklizeň zeleniny a obilovin je nižší, což vede k nízkým příjmům zemědělců a k dalšímu kácení lesních porostů.

Projekt si klade za cíl zprostředkovat ženám v této savaně udržitelné zemědělské postupy, které šetří půdu a vodu, a tím vedou k vyšší produktivitě. Na tomto základě bude v dlouhodobém horizontu obnovena úrodnost půdy a sklizně získají na ziskovosti.

Pro boj s odlesňováním bude vysazeno několik hektarů lesa, který bude obhospodařován a udržován ženami.

* Vypalování je zemědělská technologie, při které je povrch ošetřen ohněm. Tento postup přispívá k degradaci půdy.

image d'illustration

Organizace „Agronomes et Vétérinaires sans Frontières“ podporuje od roku 1977 rodiny a hospodářství v boji proti hladu a chudobě ... Více na webu

Umístění

Cíle

400 školících míst pro pěstování zeleniny a obilovin

12 polí k dispozici na obhospodařování

80% zvýšení sklizně zeleniny

12 zalesněných hektarů, což odpovídá ploše 12 fotbalových hřišť

Nahoru

Lepší vzdělávání chovatelů skotu s ohledem na změny klimatu

Na Kubě je chov hospodářských zvířat tradičně mužská záležitost, jen několik málo žen provozuje v této oblasti vlastní podnikání. Vzhledem k diskriminaci však nedisponují takovými prostředky jako jejich kolegové. Navíc nejsou obeznámeny s nezbytnými technikami, aby se vyrovnali s obtížnými změnami klimatu. Sucho s sebou přináší velké problémy, což má přímý dopad na produkci masa, mléka a příjmů z této činnosti.

Prostřednictvím tohoto projektu jsou ženy podporovány tak, aby se zvýšila jejich produkce jak v kvalitě, tak i v kvantitě. V praxi se učí i přes zvyšující se sucho zvýšit jejich produkci, např. pěstováním odolnějších rostlinných druhů. Navíc se naučí být samostatně výdělečně činnými, čímž se zlepší jejich postavení ve společnosti.

image d'illustration

Mezinárodní síť CARE byla založena v roce 1945 a podporuje po celém světě boj proti chudobě a nerovnoprávnosti. Na prvním místě organizace CARE jsou především chudé ženy. ... Více na webu

Umístění

Cíle

4 vedoucí chovu dobytka s 115 zaměstnanci budou podpořeny

6 školení pro ženy

2 nové postupy šetrné k životnímu prostředí na každé farmě

15% nárůst zisku chovatelkyň skotu

Nahoru

Podpora žen v rozvoji zemědělství, které chrání životní prostředí a zdraví

V oblasti Maputo, hlavního města Mosambiku, jsou ženy hlavními producenty ovoce a zeleniny. Nicméně stávající zemědělská praxe, která spočívá v používání pesticidů a chemických hnojiv, ohrožuje úrodnost půdy, životního prostředí, zdraví zemědělců i konečných spotřebitelů.

V zájmu zlepšení těchto postupů jsou zemědělci školeni v alternativních technologiích, které chrání životní prostředí, ale i zdraví. Naučí se vyrábět a používat biologická hnojiva jako je např. kompostování a pěstování nových druhů ovoce a zeleniny, což také podpoří tamní biodiverzitu.

Kromě toho jsou podporovány v certifikaci svých produktů a v regionálním prodeji z vlastní bio produkce (trhy, bio obchody, restaurace…).

image d'illustration

Asociace ESSOR byla založena v roce 1992 pro podporu nejchudšího obyvatelstva, včetně zemědělců při zachování potřebných zdrojů pro trvalé zlepšení jejich životních podmínek. ... Více na webu

Umístění

Cíle

240 vyškolených žen v zemědělství při pěstování zeleniny

1 zavedený certifikát kvality

10 tun prodaného ovoce a zeleniny v roce 2015

30% nárůst příjmů zemědělců

Nahoru

Efektivnější vaření v chýších ke zlepšení životních podmínek žen a ochraně životního prostředí

V Myanmaru vaří 90 % populace v chýších, což má za následek nadměrnou spotřebou dřeva a dřevěného uhlí. Tyto praktiky mají za následek odlesňování lesních porostů. Páry, které vznikají při vaření jsou navíc všem zůčastněným zdraví škodlivé. Tento projekt se zaměřuje právě na ženy, které se nejvíce podílejí na vaření a sběru palivového dříví, a tím jsou tedy důležitými iniciátory při realizaci nutných změn.

Cílem je zprostředkování vhodných a efektivních kamen do chýší, čímž se sníží spotřeba nutného paliva. Díky tomu také dojde k snížení kácení lesů a redukci kouře i skleníkového efektu. Díky optimálním kamnům stráví ženy méně času sběrem dřeva a mohou se věnovat dalším důležitějším aktivitám.

Místní řemeslníci budou školeni v oblasti výroby a prodeje ručně vyrobených kamen, které poskytnou mnoho nových pracovních míst.

image d'illustration

„Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités“ (Skupina obnovitelné zdroje energie, životního prostředí a solidarity) se zaměřuje již téměř 40 let na ochranu životního prostředí a zlepšení životních podmínek obyvatel. Zvláštní důraz je kladen na využití udržitelné energie. ... Více na webu

Umístění

Cíle

150.000 žen získá do domácnosti efektivní kamna

55 místních řemeslníků a jejich 150 zaměstnanců bude vyškoleno

30% snížení spotřeby dřeva

Nahoru

Ochrana biologické rozmanitosti: výzva pro všechny generace žen a dívek"

V Indii, v jedné z nejhustěji obydlených zemí na světě, roste ekonomika na úkor životního prostředí i v současné době na úkor velmi bohaté biologické rozmanitosti. Extrémní výkyvy počasí (opakovaná sucha, přívalové deště atd.) podrobují obyvatele na venkově, kteří jsou závislý na přírodních zdrojích, velkým zkouškám. Proto je důležité zvýšit informovanost vesnických obcí v oblastí ekologie. Zejména ženy a děti hrají velkou roli v předávání těchto znalostí o ochraně životního prostředí.

Ženy v severní části země již přijaly opatření na ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti. Využívají tuzemských osiv, která jsou odolná vůči lokálním změnám počasí. Aby bylo možné přiblížit dětem a jejich učitelům význam ochrany životního prostředí, vyučuje se na jihu země v 64 školách zakládání zeleninových zahrad. Tyto znalosti děti předávají dál ve svých rodinách a stávají se tak důležitými posly ochrany životního prostředí.

image d'illustration

Více než 30 let podporuje asociace Solidarité znevýhodněné venkovské obyvatelstvo prostřednictvím rozvojových projektů v Africe, Jižní Americe a Asii. ... Více na webu

Umístění

Cíle

160 žen bude vyškoleno v ekologickém zemědělství

20% nárůst v zemědělské výrobě žen

64 zahrad bude založeno pro školení pěstování zeleniny

43.000 dětí bude zapojeno do ochrany životního prostředí